Izglītojamo ar kustību traucējumiem un stājas vājumu iekļaušana sporta nodarbībās pirmsskolas un pamatskolas izglītības iestādēs
Publicēts: Otrdien, 2018. gada 2. janvārī 11:30

Vieta: Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs
Atbildīgais: L. Gutnika

Dalībnieki: pedagogi pēc pieteikuma liga.gutnika@izglitiba.jelgava.lv

Atgriezties