SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Darba aizsardzība un ugunsdrošība
Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā: kokapstrāde, mēbeļu ražošana, papīra un papīra izstrādājumu ražošana
        

Mērķa auditorija

Darba aizsardzības speciālisti, kuri apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmu „Darba aizsardzība un drošība” 60 stundu apjomā.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas par raksturīgākajiem darba vides riska faktoriem, izmantotajām tehnoloģijām un citiem ar darba aizsardzības saistītiem jautājumiem kokapstrādes, mēbeļu ražošanas, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas, lai spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta LR IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 40 mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, grupu darbs, praktiskie darbi, piemēru analīze, darbs ar likumdošanas aktiem, diskusijas. Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 107.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155,
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties