SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Pedagogu profesionālajai kompetencei
Mūsdienīga mācību procesa nodrošinājums sporta stundās pirmsskolā un sākumskolā
        

Mērķa auditorija

Pirmsskolas un sākumskolas sporta skolotāji.


Mācību rezultāts

Programmas mērķis ir pedagogu zināšanu un prasmju pilnveide sporta mācīšanas metodikā pirmsskolā un sākumskolā. Programmas saturs sporta skolotājiem nodrošinās teorētisko un praktisko prasmju un zināšanu pilnveidi par mācību procesa organizāciju, mācību metodiku un mācību materiāliem pirmsskolā un sākumskolā sporta stundās mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai, koriģējošās vingrošanas, stājas vingrinājumu, lokanības vingrinājumu un fizisko spēju attīstības novērtēšanas iespējām pirmsskolā un sākumskolā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Lekcija, diskusija, prezentācija, praktiskie vingrinājumi, demonstrējums, mācību stundas vērošana un analīze.

. Mācību ilgums 12 mācību stundas.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 19.00 


Informācija un pieteikšanās
tālr.: 63012153;
e-pasts: gita.jegere@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties