Par Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru

Vēsture


  • 1997. gadā sāk darboties Jelgavas pašvaldības iestāde „Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs” (JRPIC)
  • 2005. gadā JRPIC tiek apvienots ar Jelgavas Izglītības pārvaldes Metodiski informatīvo centru (MIC). Tiek saglabāts iestādes nosaukums JRPIC
  • 2011. gadā JRPIC iegūst jaunu nosaukumu – Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” (ZRKAC)

 

Mērķis


ZRKAC mērķis ir Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstoša kvalitatīva mūžizglītības piedāvājuma nodrošināšana

 

Darbības virzieni


Cilvēkkapitāla attīstība: Cilvēku spējas ražīgai, ekonomiski aktīvai darbībai, viņu zināšanas, prasme un pieredze

Zināšanu ekonomikas attīstība: Ekonomika, kuras attīstība balstās uz cilvēku intelektuālā potenciāla izmantošanu

Informācijas sabiedrības attīstība: Sabiedrība, kura prot, var un spēj iegūt informāciju, saistīt to ar esošajām zināšanām un jauniegūtās zināšanas izmantot labklājības celšanai 

 

Struktūra


ZRKAC savu izglītojošo darbību īsteno 5 nodaļās:

Tālākizglītības nodaļa:
Nodrošina valsts un pašvaldības iestāžu, uzņēmumu, organizāciju darbinieku, kā arī privātpersonu tālākizglītību; organizē darba meklētāju un bezdarbnieku apmācību un pārkvalifikāciju; veido un īsteno programmas dažādu sociālo grupu atbalstam, pilsoniskās līdzdalības veicināšanai un dzīves kvalitātes celšanai.

Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa:
Veido atbalsta sistēmu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai; organizē sadarbības tīklu veidošanu uzņēmējdarbības vidē Jelgavas pilsētā un Zemgales reģionā; sekmē sasaiti starp izglītību, pētniecību un uzņēmējdarbību, veicot informācijas un zināšanu pārnesi.

Metālapstrādes mācību parks:
Veido specializētu izglītības piedāvājumu metālapstrādes nozares attīstībai un popularizēšanai; sagatavo speciālistus mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecībai, kā arī organizē izglītojošus pasākumus nozares speciālistu profesionālajai izaugsmei.

Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļa:
Sniedz metodisko atbalstu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm izglītības reformu ieviešanā, pedagoģiskā procesa īstenošanā, izglītības kvalitātes nodrošināšanā; organizē pedagogu tālākizglītību un labās prakses piemēru popularizēšanu; sniedz atbalstu jauniešiem karjeras izvēlē; organizē izglītojošus pasākumus vecākiem.

Informācijas resursu un tehnoloģiju nodaļa:
Sekmē informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanu visās formālās izglītības pakāpēs, pieaugušo izglītībā, iestādēs un uzņēmumos; popularizē jaunākos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus un sniedz metodisko atbalstu to ieviešanai Jelgavas pilsētai un Zemgales reģionam nozīmīgās nozarēs.

 

Pašnovērtējuma ziņojums Lejuplādēt

 

Amatpersonu atalgojums Lejuplādēt