SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Pedagogu profesionālajai kompetencei
Klases audzinātāja profesionālās kompetences pilnveide karjeras izglītībā
        

Mērķa auditorija

7. – 12. klašu audzinātāji


Mācību rezultāts

Programma pilnveidos klases audzinātāju zināšanas un prasmes karjeras izglītībā, veicinās izpratni par mūsdienu profesiju pasauli, darba tirgū pieprasītām prasmēm, karjeras plānošanu un vadību. Pedagogi apgūs metodes un paņēmienus, kurus izmantot klases stundās, lai veiksmīgāk realizētu karjeras izglītības mērķus un uzdevumus, izpratīs karjeras atbalsta darbu skolā un klases stundā, pratīs izstrādāt klases stundas plānu, elastīgi izvēlēties un izmantot piemērotākās pašizpētes un karjeras izpētes metodes, spēs rosināt skolēnus plānot savu karjeru un apzināti pieņemt lēmumu par savu tālāko izglītību un profesiju.


Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Lekcija, prezentācija, diskusija, prāta vētra, grupu darbs, problēmsituāciju analīze, radošie uzdevumi, kartiņu šķirošana. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 20 - 25 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.
Mācību ilgums 16 mācību stundas.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā EUR 24.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012163;
e-pasts: liga.damberga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties