Personas datu apstrāde

1. Informācija par pārzini

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība), Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestādes “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”, reģistrācijas Nr.90000358168,  (turpmāk – Izglītības iestāde) personā.

Izglītības iestādes kontaktinformācija:
Tālrunis: (+371) 63082101, e-pasta adrese: birojs@zrkac.jelgava.lv, adrese: Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001.
Papildus informācija Izglītības iestādes tīmekļa vietnē www.zrkac.lv  un pašvaldības tīmekļa vietnes www.jelgava.lv sadaļā Personas datu apstrāde.
Pašvaldības datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: dati@jelgava.lv, 63005444.


2. Kādas datu kategorijas Izglītības iestāde apstrādā par izglītojamo/likumisko pārstāvi?

Izglītības iestāde apstrādā šādas datu kategorijas par izglītojamo: 

 • Identificējošo informāciju (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati) un kontaktinformāciju (adrese, tālruņa numurs).
 • finanšu dati (piemēram, bankas konts, atlīdzības apmērs, informācija par veikto maksājumu summām (piem., par izglītības programmu apguvi)).
 • Informāciju par apmeklējumiem (piem., apmeklēto nodarbību skaits, prombūtnes ilgums).
 • Informāciju par iepriekšējām izglītības iestādēm, ja tādas ir bijušas.
 • Informāciju par mācīšanās sasniegumiem un izglītības satura apguvi.
 • Informāciju, kas nepieciešama mācību procesa nodrošināšanai, t.sk. audio/video ieraksti.
 • Izglītojamā̄ statusu , ar to saistīto atvieglojumu/pabalstu saņemšanai.
 • Citu informāciju, kas iegūta izglītības procesa organizēšanas ietvaros, t.sk. fotogrāfijas, videomateriāli, videonovērošanas ieraksti.

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto prasību un pienākumu izpildi un savstarpēju saziņu, Izglītības iestāde apstrādā šādas datu kategorijas par izglītojamā likumisko pārstāvi:

 • Identificējošo informāciju (vārds, uzvārds, personas kods).
 • finanšu dati (piemēram, bankas konts, atlīdzības apmērs, informācija par veikto maksājumu summām (piem., par izglītības programmu apguvi)),
 • Kontaktinformāciju (adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs).
 • Norēķinu konta datus (finanšu pārskaitījumu veikšanas gadījumā).
 • Statusu , ar to saistīto atvieglojumu/pabalstu saņemšanai.
 • u.c. informāciju, kas nepieciešama izglītības procesa īstenošanai.

3. Kādiem nolūkiem/mērķiem personas dati tiek apstrādāti un kāds ir apstrādes tiesiskais pamats?

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), c), e) un f) apakšpunktiem un regulējošiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Vispārējās izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Ministru kabineta 10.08.2021. noteikumiem Nr. 528 „Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija”, Ministru kabineta 25.06.2019. noteikumiem Nr. 276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”, Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu; Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”; Ministru kabineta 2023.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 323 „Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.5.i. investīcijas “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū” īstenošanas un uzraudzības noteikumi”; Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumiem Nr. 111 „Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība”; Ministru kabineta 2023.gada 29.augusta noteikumiem Nr.481 „Prakses organizēšanas kārtība profesionālās izglītības programmās”; citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tiek veikta izglītojamā vai likumiskā pārstāvja personas datu apstrāde šādiem mērķiem:

 • Organizēt, īstenot un administrēt mācību procesu, t.sk., nodrošināt apmācības grupu plānošanu, īstenošanas administrēšanu, t.sk. personu identificēšanu, apmeklējumu uzskaites veikšanu, rēķinu iesniegšanu, atskaišu iesniegšanu finansējuma devējam, valsts pārvaldes iestādēm, u.c., personu apmācību kavējumu un attaisnojošo u.c. dokumentu iesniegšanu, apmācību rezultātu reģistrēšanu.
 • Organizēt Izglītības iestādes pedagoģisko procesu, lai nodrošinātu nepieciešamās obligātās dokumentācijas uzturēšanu elektroniskā veidā (tālākizglītības sistēmā), kā arī saziņu ar Izglītības iestādi.
 • Apliecināt Izglītojamā̄ statusu , ar to saistīto atvieglojumu/pabalstu saņemšanai.
 • Pārvaldīt izglītības procesa plānošanu, prognozēšanu, analīzi, t.sk., to, kas ir noteikta normatīvajos aktos.
 • Nodrošināt izglītojamā drošību un īpašuma aizsardzību (t.sk. videonovērošana), u.c.
 • Veidot un atspoguļot izglītības iestādes dzīvi un vēsturi, t.sk. atspoguļojot dažādus notikumus foto un video failos, veidojot publicitātes materiālus un nodrošinot citas ar sabiedrības informēšanu saistītas aktivitātes, lai informētu sabiedrību kopumā un nodrošinātu informācijas pēctecību nākamajām paaudzēm par izglītības iestādi.
 • Nodrošināt izglītojamā fotogrāfiju  un video nodošanu slēgtas saziņas grupas ietvaros.

4. Kas varētu piekļūt personu datiem?

Sniegtie personas dati var tikt nodoti pašvaldības, valsts pārvaldes un tiesībsargājošām iestādēm, to normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai.

Izglītojamā vai likumiskā pārstāvja personas datiem, pēc nepieciešamības, var piekļūt:

 • Izglītības iestādes darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kurām tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 • pakalpojuma sniedzēji un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tehniskais atbalsts (piemēram, Microsoft nodrošinātie mākoņu pakalpojumi u.c.).
 • valsts un pašvaldības iestādes, trešās personas normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, piemēram, Valsts izglītības informācijas sistēmas pārzinis Izglītības un zinātnes ministrija un citas institūcijas, kas normatīvo aktu ietvaros piekļūst sistēmas datiem, personas, kuras nodrošina mācību procesu, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu u.c.

Piemēram:

- Nodarbinātības valsts aģentūras, reģistrācijas Nr.90001634668, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV–1010, elektroniskā pasta adrese: pasts@nva.gov.lv, tālrunis: +371 80200206. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasta adrese: das@nva.gov.lv vai pasta korespondences adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 38, k-1, Rīga, LV-1010, ar norādi “Personas datu aizsardzības speciālistam”.

Mērķi: atbilstoši izsniegtajam apmācību kuponam, nodrošināt apmācības grupu plānošanu, īstenošanas administrēšanu, t.sk. personu identificēšanu, apmeklējumu uzskaites veikšanu, rēķinu iesniegšanu, atskaišu iesniegšanu, personu apmācību kavējumu un attaisnojošo u.c. dokumentu iesniegšanu, apmācību rezultātu reģistrēšanu Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) CV un vakanču portālā (turpmāk – CV un vakanču portāls).


5. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Parasti Izglītības iestāde personas datus apstrādā ES/EEZ, tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ, piemēram, izpildot Izglītības iestādei noteiktu juridisku pienākumu vai pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros piesaistot sadarbības partneri (Pārzini, Apstrādātāju). Tādā gadījumā datu nodošana un apstrāde var notikt, ja ir tiesisks pamatojums un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi, piemēram:

 • datu aizsardzības līmenis nodrošināts atbilstoši ES Komisijas lēmumam par datu nodošanu uz valstīm, kas neietilpst ES/EEZ;
 • nodrošināti pietiekami aizsardzības pasākumi, piemēram, datu Pārziņa vai datu Apstrādātāja noslēgts līgums, vienošanās, kurās ietvertas ES līguma standartklauzulas vai citi apstiprināti līguma noteikumi, rīcības kodekss vai sertifikācijas mehānismi;
 • paredzēti konkrēti izņēmumi, piemēram, juridiska pienākuma izpilde, tiesisku prasījumu pamatošana, īstenošana vai aizstāvēšana, būtiska sabiedrības interese, personas skaidri izteikta piekrišana, ar personu noslēgta līguma izpilde, līguma noslēgšana personas interesēs vai personas interesēs noslēgta līguma izpilde.

6. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Personas dati tiek glabāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Ja normatīvajā aktā nav noteikts personas datu glabāšanas termiņš̌, tad dati tiek glabāti tik ilgi, cik ilgi tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Personas datus, kuru apstrādei sniegta piekrišana – līdz piekrišanas atsaukšanai vai attiecīgā mērķa sasniegšanai.


7. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Jums kā datu subjektam (izglītojamajam, likumiskajam pārstāvim) ir šādas tiesības:

 • Lūgt precizēt nepareizos/neprecīzos/neaktuālos personas datus.
 • Piekļūt personas datiem, lūgt Izglītības iestādei informāciju par to, kādus personas datus par Jūsu pārstāvamo vai Jums tā apstrādā, saņemt datu kopijas.
 • Lūgt personas datu dzēšanu, izņemot, ja personas datu apstrādi nosaka normatīvie akti.
 • Nodrošināt datu pārnesamību, lūgt Izglītības iestādei nodot tās rīcībā esošos personas datus citai iestādei, ja personas dati ir elektroniskā formā.
 • Lūgt ierobežot personas datus noteiktos gadījumos, piemēram, lūdzot apturēt datu apstrādi, līdz tiks veikta kļūdaino datu labošana.
 • Atsaukt doto piekrišanu jebkurā brīdī (informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, Izglītības iestādes leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei).
 • Vērsties pie Izglītības iestādes, pašvaldības datu aizsardzības speciālista gadījumā, ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar personas datu apstrādi. Ja tomēr uzskatāt, ka netika savstarpēji atrasts risinājums un ka  tomēr tiek pārkāptas Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, tiks izvērtēts tā saturs un Jūsu identificēšanas iespēja, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai un atbildēsim uz pieprasījumu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai dzēsīsim Jūsu personas datus.


8. Vai Izglītības iestāde veic izglītojamo fotografēšanu vai filmēšanu, videonovērošanu?

Izglītības iestādes pasākumi un organizētās aktivitātes var tikt fiksētas foto un video materiālos, lai veidotu un atspoguļotu Izglītības iestādes dzīvi un vēsturi, tai skaitā attēlu jeb fotogrāfiju formā.
Fotogrāfijas un/vai izglītojamā videoattēls, audioieraksts var tikt izmantoti Izglītības iestādes darba prezentēšanai Izglītības iestādes un/vai pašvaldības tīmekļa vietnē, drukātajos izdevumos, pašvaldības un citos medijos vai līdzīgos ar Izglītības iestādi saistītos resursos. Ja fotogrāfijas un izglītojamā videoattēls tiks publiskots tīmekļa vietnēs, tie netiks sasaistīti ar izglītojamā vārdu, uzvārdu, izņemot, ja tas attieksies uz konkrētu aktivitāšu, konkursu, sacensību rezultātu publiskošanu.
Notikumu atspoguļošana foto un video failos, publicitātes materiālu veidošana un citu ar sabiedrības informēšanu saistīto aktivitāšu nodrošināšana veicina sabiedrības informētību par Iestādes darbu un līdzekļu izlietojumu,  nodrošina informācijas pēctecību nākamajām paaudzēm par Iestādes darbu un pasākumu norisi.
Noteiktos gadījumos likumiskie pārstāvji var tikt informēti atsevišķi par izglītojamo fotografēšanu vai filmēšanu, attēlu vai ierakstu publiskošanu, ko veic Izglītības iestāde, t.sk. prasot arī rakstveida piekrišanas.

Izglītojamajiem, likumiskajiem pārstāvjiem ir jāzina, ka situācijās, kad viņi, viņu ģimenes locekļi vai draugi fotografē vai veido video ierakstus personīgai lietošanai, atbildību par nevēlamu foto/video nonākšanu sociālajos tīklos vai trešo personu rokās uzņemas paši.

Informācija par videonovērošanas veikšanu pašvaldībā pieejama pašvaldības tīmekļa vietnes www.jelgava.lv sadaļā Personas datu apstrāde.

Ja Jums ir īpaši lūgumi par izglītojamā datu apstrādi, t.sk. par iespēju neveikt fotografēšanu, atsaukt piekrišanu, dzēst fotogrāfijas no iestādes tīmekļa vietnes vai drukātā izdevuma (līdz brīdim, kad tas nodrukāts), iespējams sazināties ar Izglītības iestādes administrāciju!


9. Vai personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Izglītības iestādē netiek veiktas automatizētas darbības ar personu datiem, kuru rezultātā tiek pieņemts uz personu attiecināms lēmums. Izglītības iestādes personāls veic izglītojamo personas datu apstrādi, ņemot vērā katra izglītojamā individuālās vajadzības un iespējas.


10. Vai iestādes tīmekļa vietnē tiek veikta sīkdatņu apstrāde?

Iestādes tīmekļa vietnē https://zrkac.lv/ tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā “cookies“). Ja Jūs akceptējiet sīkdatņu pieņemšanu, sīkdatņu izmatošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana un Jūs apstipriniet, ka esiet iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personai. Vairāk informācijas par sīkdatnēm skatīt tīmekļa vietnes sadaļā “Sīkdatņu izmantošana”.