Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Jelgavas pilsētas pašvaldība piedalās projektā
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Līdz 2020. gada 22. oktobrim  strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem var pieteikties apmācībām ar valsts un Eiropas Savienības līdzfinansējumu.

Jelgavas pilsētā pieejamo mācību programmu saraksts pievienotajā dokumentā.

Projekta īstenotājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
sadarbībā ar:

Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots: Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi:

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

Pašvaldības aktivitātes projektā:

 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā
 • nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem
 • nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā

Projekta mērķa grupa:

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās. 
Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:
 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība),
 • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei,
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
*strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.
 

Mācību maksa:

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
  • apgūstot kādu no profesionālās tālākizglītības programmām, kuru noslēgumā var iegūt profesiju, iedzīvotājiem būs jāmaksā tikai 5% līdzmaksājums, jo 95% sedz ES fondi un valsts,
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Nodarbinātajiem pieejamais atbalsts projekta laikā:

Kontaktinformācija pašvaldībā:

Sīkāka informācija:
Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv

Projekta īstenošanas pamats: Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

Atgriezties