Īstenots projekts "Pieaugušo izglītības speciālistu kompetences pilnveide līderības un inovāciju veicināšanai"
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Projekta ietvaros tika īstenotas 2 aktivitātes – mācību mobilitātes pieaugušo izglītības speciālistiem. Mobilitātes ir nozīmīgs rīks, kas sniedz iespēju izglītības darbiniekiem gūt pieredzi starptautiskos kursos, izzināt citu valstu pieredzi un no tās mācīties, kā arī kopīgās diskusijās nonākt pie atziņām, kas ļauj pilnveidot iestādes darbību un pedagoģisko procesu.

Projekta otrajā aktivitātē tika īstenota pieredzes apmaiņa-darba vērošana Lirijas (Spānija) pašvaldības pieaugušo izglītības centrā. Kā noskaidrojām diskusijās un sarunās, abiem centriem ir daudz kopīga un arī atšķirīgā. Tam pamatā ir gan valsts politika izglītībā, ekonomikas attīstība un valsts vajadzības, gan kultūras un vietējo tradīciju nozīme.

Mācību mobilitātes ietvaros dalībniekiem bija iespēja iepazīt centra darbību vērojot, piedaloties un vadot nodarbības, diskutējot un apspriežot jautājumus, kas aktuāli abām pusēm, sarunājoties ar kursu un citu aktivitāšu dalībniekiem un iepazīstot šīs valsts un pilsētas kultūru, tradīcijas un cilvēkus.

Gūtās atziņas tiks izmantotas, lai pilnveidotu programmu un piedāvājuma klāstu pieaugušajiem iestādē, tādējādi risinot pieaugušo izglītības izaicinājumus, kas noteikti “21. gs. pieaugušo izglītības manifestā”, ko publicējusi Eiropas pieaugušo izglītības asociācija (https://eaea.org/).

Īpaši nozīmīga bija gūtā pieredze par brīvprātīgo piesaisti centra darbības nodrošināšanai, kā arī spāņu kolēģu pieeja kursu dalībnieku iesaistei programmas īstenošanā un radošā potenciāla attīstīšanā.

Projekta Nr. 2017-1-LV01-KA104-035251

Galerija

Īstenots projekts "Pieaugušo izglītības speciālistu kompetences pilnveide līderības un inovāciju veicināšanai"
Atgriezties