Kursi PII skolotājiem „Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā”

Vieta: ZRKAC
Atbildīgais: I.Dakne

Mērķauditorija:

PII skolotāji

Atgriezties