Kursi PII skolotājiem „Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā”
Vieta: Svētes iela 33
Atbildīgais: I. Dakne
Atgriezties