ESF projekta „Pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide sabiedrības drošumspējas stiprināšanai” aktivitāte Portugālē

No 2022. gada 8.maija līdz 13.maijam tika īstenota ESF projekta „Pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide sabiedrības drošumspējas stiprināšanai” aktivitāte- kolēģu darba vērošana  ar mērķi izzināt Portugāles pieredzi pieaugušo izglītības organizēšanā.

Mācību mobilitātes ietvaros tās dalībniekiem bija iespēja gūt:

  • starptautisku pieredzi apmācību organizēšanā senioriem un nepieciešamā atbalsta nodrošināšanai, lai stiprinātu sabiedrības drošumspēju;
  • plašāku izpratni par mūžizglītības principu ieviešanā praksē, pieaugušo izglītības organizāciju un pārvaldību, izzinot Portugāles pieredzi;
  • idejas brīvprātīgo darba organizēšanai izglītības jomā.

Mācību mobilitātes laikā bija iespēja tikties ar Portugāles senioru universitāšu asociācijas  “RUTIS” vadību un tika apmeklētas vairākas izglītības iestādes,  kas ir arī kopienu centri un nodrošina dažādas izglītojošas  aktivitātes vietējās kopienas pārstāvjiem. Īpašs akcents tiek likts uz vecāka gadagājuma cilvēku iesaisti pieaugušo izglītības procesā. Senioru līdzdalība izglītības, kultūras un sporta aktivitātēs kļūst par sociāli izglītojošu darbību, kurā tiek izmantotas formālas, neformālas un informālas metodes, atbilstoši konkrētās mērkauditorijas vajadzībām. Iegūtās zināšanas ir svarīgas, bet nedrīkst aizmirst arī citas prasmes un mērķus, piemēram, socializāciju, sociālo iekļaušanu, aktīvu pilsoniskumu un līdzdalību kopienas dzīvē, tādējādi uzlabojot senioru dzīves kvalitāti un emocionālo labsajūtu. Rezultātā seniori ir laimīgāki, aktīvāki, gatavi līdzdarboties un stiprināt savu veselību, līdz ar to retāk nepieciešami sociālie pakalpojumi un cilvēki kļūst pilsoniski aktīvāki un gatavi sniegt savu ieguldījumu kopienas dzīvē- kā brīvprātīgie.

Vizītes laikā tika gūta pārliecība par to, ka nozīmīgs faktors pieaugušo izglītības procesa kvalitatīvai nodrošināšanai ir arī atbilstošas vides izveidei un informācijas pieejamība un finansējuma piesaistes iespējas.

Mobilitātes laikā gūtās atziņas un pieredze ļaus pilnveidot iestādes piedāvājuma klāstu un pilnveidot darba metodes.

 

 

Galerija

ESF projekta „Pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide sabiedrības drošumspējas stiprināšanai” aktivitāte Portugālē
Atgriezties