Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)"
Vieta: Metālapstrādes mācību parks

Apmācības tiek īstenotas sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru ESF projektu „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros

Atgriezties