Izstrādāts jauns digitāls mācību līdzeklis par klimatu un tā pārmaiņām

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 6. jūnijā notika seminārs 1. – 3. klašu skolotājiem “Kā skolēniem interaktīvi pastāstīt par klimata pārmaiņām?”. Pasākums tika organizēts ES projekta “Digitāli klimatam” ietvaros un tajā tika prezentēts ar sadarbības partneriem no Lietuvas un Horvātijas tapušais mācību līdzeklis. Ievaddaļā projekta vadītāja Sanita Šabanska iepazīstināja ar projekta mērķi – izstrādāt un popularizēt digitālu mācību līdzekli sākumskolas skolēniem par klimatu un tā pārmaiņām. Mācību līdzeklis veidots kā atbalsts skolotājiem, izglītojot sākumskolas skolēnus par klimata pārmaiņu bīstamo ietekmi uz Zemi, veidojot saudzīgu attieksmi pret dabu, liekot apzināties savas ikdienas rīcības sekas, rosinot dzīvot videi draudzīgāk.

Turpinājumā klimatu pārmaiņu eksperte Liene Krauja sniedza ieskatu klimata attīstībā un faktoros, kas to būtiski ietekmē. Vienas no redzamākajam klimata pārmaiņu sekām ir ne vien vidējās temperatūras izmaiņas, bet arī okeāna straumju maiņa, plūdu un sausuma periodi, stipras vētras un nepārtraukta jūras līmeņa celšanās polārā ledus kušanas dēļ. Eksperte piedāvāja konkrētus risinājumus un sniedza padomus, ko katrs no mums var darīt, lai mazinātu nelabvēlīgās sekas, gan mēģinot domāt par ikdienas paradumiem, kā dzīvot dabai draudzīgāk, gan praktizējot arī bezatkritumu dzīvesveida principus. Liene Krauja aicināja būt pilsoniski aktīviem, iesaistoties vides organizācijās vai atbalstot dabas aizsardzības iniciatīvas u.tml.

Pasākuma otrā daļa bija veidota ar praktisku ievirzi, lai parādītu, kā veiksmīgāk izmantot digitālo līdzekli “Klimats un tā pārmaiņas” mācību procesā. Pedagogi varēja praktiski darboties Eko darbnīcās, dažādos dabaszinību eksperimentos un interaktīvajos uzdevumus, kas tapuši “Klimats un tā pārmaiņas” ietvaros. Tādējādi izstrādātā materiāla teorētiskā bāze ir sasaistīta ar konkrētiem praktiskie uzdevumiem, kas veicami gan individuāli, lai nostiprinātu iegūtās zināšanas, gan mazas grupās, gan klases ievaros. Informācija ar linku uz izstrādātā materiāla tīmekļa vietni pēc projekta beigām – jūlijā tiks ievietota www.metodiskiedargumi.lv platformā un to varēs izmantot klases stundās, dabaszinībās, interešu izglītības nodarbībās.

Semināra noslēgumā pedagogi aizpildīja anketas, kurās izteica savus iespaidus un ieceres par digitālā līdzekļa izmantošanu mācību procesā. Visi dalībnieki digitālo līdzekli novērtēja pozitīvi un izteica apņemšanos to izmantot dabaszinību stundās.  Daudzi saskatīja iespēju izmantot digitālo līdzekli arī klases stundās, interešu un ārpus stundu nodarbībās. Vairāki pedagogi materiāla anglisko versiju plāno izmantot arī angļu valodas stundās.

Mācību līdzeklis izstrādāts Eiropas Savienības Erasmus + KA2 projektā “Digitāli klimatam” (projekta numurs: 2021-1-LV01-KA220-SCH-000029630). Projektā sadarbojas partneri no Latvijas (vadošais partneris), Lietuvas un Horvātijas. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Galerija

Kā 1.-3. klašu skolēniem interaktīvi pastāstīt par klimata pārmaiņām?
Atgriezties