Izglītības tehnoloģiju mentori

Darba plāns 2023./24.m.g.

Datums

Aktivitātes

Norises vieta

Atbildīgais

19.10.2023.

IT mentoru sanāksme “Atbalsta nodrošināšana pedagogiem digitālo kompetenču pilnveidei izglītības iestādē”

ZRKAC

O. Grundāne

17.01.2024.

Pieredzes apmaiņas seminārs “Atbalsts izglītības tehnoloģiju izmantošanā un digitālo prasmju pilnveidē izglītības iestāžu pedagogiem” sadarbībā ar Liepājas Izglītības pārvaldi un Liepājas Zinātnes un izglītības inovāciju centru

Liepājas Raiņa 6.vidusskola

O. Grundāne

05.02.2024.

Izglītības tehnoloģiju mentoru sanāksme “Skolotāju digitālās prasmes atbilstoši Eiropas izglītotāju digitālās kompetences ietvaram” (DigCompEdu)

tiešsaistē

O. Grundāne

februāris – marts

Digitālo rīku un tehnoloģiju izmantošanas pašvērtējums pamatskolas un vidusskolas skolotājiem.

individuāli

O. Grundāne

Skolu IT mentori

21.03.2024.

Sanāksme direktoru vietniekiem IT jomā un izglītības tehnoloģiju mentoriem “Pedagogu digitālās prasmes izglītības iestādē”

ZRKAC

O. Grundāne

aprīlis

IT mentoru pieredzes apmaiņas vizītes

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

Jelgavas Tehnikums

O. Grundāne

Skolu IT mentori

aprīlis

IT mentoru konsultācijas pedagogiem

ZRKAC

O. Grundāne

Skolu IT mentori

jūnijs

Gada noslēguma seminārs

ZRKAC

O. Grundāne