Sākums › Jauniešiem › Jaunie līderi
Jaunie līderi

Par izglītības programmu


Mūsdienās līderība vairs nav tikai vadītājam nepieciešama prasme, bet  gan personības iezīme, kura vajadzīga ikvienam jaunietim, lai iekļautos un konkurētu 21. gadsimtā. 21. gadsimta izaicinājumi – tehnoloģiju attīstība, globalizācija, informācijas pārbagātība, vides problēmas – prasa no jauniešiem būt aktīviem un sociāli atbildīgiem. Līderības jēdziens 21. gadsimtā ir kļuvis plašāks – spēja vadīt savu dzīvi. Līderība ietver dažādu prasmju kopumu, kuras var attīstīt, praktiski darbojoties, pilnveidojot tās ne tikai formālā izglītībā, bet arī neformālā vidē un dzīvē kopumā.

Programmas īstenošanas rezultātā skolēni iegūs zināšanas, prasmes un praktisku pieredzi, kas nepieciešama ikvienam sociāli un ekonomiski aktīvam cilvēkam. Programmas darbība balstīta uz interaktīvu mācīšanos, prasmju attīstīšanu, individualizētu pieeju, veicinot pašizziņu, pašvadību un pašrefleksiju. Programma attīsta dzīves prasmes, piemēram, spēju risināt problēmas, neapjukt neparedzētās situācijās un konfliktos, kritiski vērtēt un pieņemt lēmumus, komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu u.c., kā arī dod iespēju katram individuāli sevi pilnveidot un parādīt savas stiprās puses, veicinot pašvadību un uzņemoties atbildību par sevi un savu dzīvi. Programma veiksmīgi papildinās kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu, caurvijas prasmju un vērtību attīstīšanu, lokālpatriotismu un pilsoniskās apziņas veidošanos.

Programmas mērķis ir pilnveidot jauniešu līderības prasmes, attīstot spēju uzņemties atbildību par savas personības izaugsmi un dzīvi kopumā, kļūstot par atbildīgu un aktīvu sabiedrības pilsoni.

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs vidusskolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem piedāvā apgūt piecas līderības prasmes. Pirmā iespaida, mērķu, pašizziņas, radošuma un drosmes meistarklases notiks klātienē, “zaļajā režīmā” divas reizes mēnesī – pirmdienās bez dalības maksas.

Apmeklējot visas meistarklases, jaunieši saņems apliecību par 40 stundu līderības kursu. Ir augstskolas, kas to novērtē, tāpēc šī varētu būt laba iespēja.  Vairāk informācijas rakstot liga.damberga@zrkac.jelgava.lv vai zvanot pa tālruni 63012163.