SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Mūsdienīgai lietpratībai
Sasniedzamā rezultāta izvirzīšana un sasniegšana
        

Mērķa auditorija

Vispārējās izglītības pedagogi


Mācību rezultāts

Pedagogi pilnveido profesionālo sagatavotību kompetenču pieejas īstenošanai, gūstot izpratni par sasniedzamo rezultātu kā vienu no faktoriem, kas sekmē efektīvu mācīšanos. Pedagogi nostiprina prasmi plānot sasniedzamo rezultātu gan mācību priekšmeta apguvei, gan temata apguvei, gan mācību stundai (nodarbībai), un veidot strukturētu stundu (nodarbību), sasniedzamajam rezultātam pakārtojot mācību metožu, paņēmienu, darba formu un mācību līdzekļu izvēli.

Apmācībā tiek izmantota lekcija, diskusija, grupu darbs, praktiskais darbs.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 15 - 20 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Apmācībā tiek izmantota lekcija, diskusija, grupu darbs, praktiskais darbs.

Mācību ilgums - 6 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā 9.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012152;
www.zrkac.lv;
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 

Atgriezties