SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Dokumentu arhīva veidošana
        

Mērķa auditorija

Arhīvu darbinieki, biroju vadītāji, lietveži, personāldaļu vadītāji, sekretāri, kā arī ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Gūtas pamatzināšanas par LR normatīvo aktu prasībām dokumentu saglabāšanā un iestādes arhīva darba organizāciju.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 8 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiskie uzdevumi (piem., dokumentu sagatavošana arhivēšanai), situāciju analīze, diskusijas, grupu darbs.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 80.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Kursu grafiks
Kursa nosaukums Nodarbību sākums un laiks

Dokumentu arhīva veidošana

10. septembrī
O.
Plkst. 10.00-17.30
Pieteikties
Atgriezties