SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Mūsdienīgai lietpratībai
Pašiniciatīvas, sadarbības un līdzdalības veicināšana pilsoniskās audzināšanas procesā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogi


Mācību rezultāts

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma sniedz iespēju pedagogiem aktualizēt būtiskākos jautājumus par pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības jautājumiem izglītības iestādē, apgūt efektīvas metodes un metodiskos paņēmienus skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai. Programma izstrādāta saskaņā ar 2016. gada 15. jūlija MK noteikumiem Nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās, sākot no 25 izglītojamajiem.

Apguves formas un metodes: lekcija, diskusija, grupu darbs, ideju vētra.

Mācību ilgums - 6 mācību stundas, 1 mācību stunda – 45 minūtes.


Maksa

Vienai personai grupā 27.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012153;
e-pasts: dace.petersone-gutmane@zrkac.jelgava.lv,
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties