Darbības joma

Mērķis


ZRKAC mērķis ir Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstoša kvalitatīva mūžizglītības piedāvājuma nodrošināšana

 

Darbības virzieni


Cilvēkkapitāla attīstība: Cilvēku spējas ražīgai, ekonomiski aktīvai darbībai, viņu zināšanas, prasme un pieredze

Zināšanu ekonomikas attīstība: Ekonomika, kuras attīstība balstās uz cilvēku intelektuālā potenciāla izmantošanu

Informācijas sabiedrības attīstība: Sabiedrība, kura prot, var un spēj iegūt informāciju, saistīt to ar

 

Struktūra


ZRKAC savu izglītojošo darbību īsteno 4 nodaļās:

Tālākizglītības nodaļa:
Nodrošina valsts un pašvaldības iestāžu, uzņēmumu, organizāciju darbinieku, kā arī privātpersonu tālākizglītību; organizē darba meklētāju un bezdarbnieku apmācību un pārkvalifikāciju; veido un īsteno programmas dažādu sociālo grupu atbalstam, pilsoniskās līdzdalības veicināšanai un dzīves kvalitātes celšanai.

Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa:
Veido atbalsta sistēmu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai; organizē sadarbības tīklu veidošanu uzņēmējdarbības vidē Jelgavas pilsētā un Zemgales reģionā; sekmē sasaiti starp izglītību, pētniecību un uzņēmējdarbību, veicot informācijas un zināšanu pārnesi.

Metālapstrādes mācību parks:
Veido specializētu izglītības piedāvājumu metālapstrādes nozares attīstībai un popularizēšanai; sagatavo speciālistus mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecībai, kā arī organizē izglītojošus pasākumus nozares speciālistu profesionālajai izaugsmei.

Izglītības attīstības nodaļa:
Sniedz metodisko atbalstu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm izglītības reformu ieviešanā, pedagoģiskā procesa īstenošanā, izglītības kvalitātes nodrošināšanā; organizē pedagogu tālākizglītību un labās prakses piemēru popularizēšanu; sniedz atbalstu jauniešiem karjeras izvēlē; organizē izglītojošus pasākumus vecākiem.
Sekmē informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanu visās formālās izglītības pakāpēs, pieaugušo izglītībā, iestādēs un uzņēmumos; popularizē jaunākos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus un sniedz metodisko atbalstu to ieviešanai Jelgavas pilsētai un Zemgales reģionam nozīmīgās nozarēs.

Iestādes organizatoriskā struktūra Lejuplādēt