Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas mācību procesā
Granta devējs - Eiropas Sociālais fonds (ESF).
Projekta iesniedzējs - Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs.
Projekta mērķis ir:
   • palielināt darba tirgus prasībām atbilstošu tālākizglītības programmu klāstu pedagogiem;
   • palielināt Jelgavas pedagogu profesionālo meistarību IKT izmantošanas jomā;
   • sniegt ieguldījumu interaktīvās mācīšanās iespēju nodrošināšanā;
   • sekmēt mērķtiecīga atbalsta nodrošināšanu pedagogiem darba vietā apgūto zināšanu izmantošanā.
Projekta kopējais finansējums - LVL 49 833,59.
Projekta īstenošanas laiks: 2006. gada 01. augusts - 2007. gada 31. jūlijs.
 
Projekta īstenošanas laikā tiks:
   • izstrādāta 72 stundu tālākizglītības programma „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas mācību procesā” un apmācīti 145 Jelgavas pedagogi no 12 vispārizglītojošām skolām;
   • izstrādāta interaktīvā mācību vide, kurā pedagogi varēs mācīties, dalīties pieredzē kursu laikā un papildināt zināšanas pēc kursiem;
   • izstrādāti skolu IKT attīstības plāni, kas vērsti uz atbalsta nodrošināšanu pedagogiem skolas ietvaros. Skolu IKT attīstības plāni ļaus veidot skolās mērķtiecību pieeju informācijpratības paaugstināšanai, saskaņojot materiāli tehniskās bāzes, bibliotēku pakalpojumu attīstību ar mācību un metodiskā darba plāniem, pedagogu tālākizglītību.
Projektā ir iesaistīti divi sadarbības partneri: Jelgavas izglītības pārvalde un Rīgas Tehniskā universitāte.
Projekts noslēgsies 2007. gada 31. jūlijā.
Papildus informācija:
Antra Škinča, projekta vadītāja
t. 3012154

 

Projekta aktivitātes:

Projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas mācību procesā” aktivitātes

Atgriezties