Kopā!
Granta devējs - Sabiedrības integrācijas fonds.
Projekta iesniedzējs - Jelgavas pašvaldība.
Projekta sadarbības partneri -
Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācija;
Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs;
Jelgavas Amatu skola.
Projekta vispārējais mērķis ir multikulturālas, saliedētas, uz kopīgām pamatvērtībām balstītas pilsoniskas sabiedrības attīstība Jelgavas pilsētā.
Projekta specifiskie mērķi ir:
• sekmēt nepilsoņu naturalizācijas procesus īstenojot izglītojošus un motivējošus pasākumus lai veicinātu saliedētas un uz kopīgām vērtībām balstītas pilsoniskas sabiedrības veidošanos Jelgavā;
• mazināt neiecietību pret čigāniem (romiem) darba tirgū, paaugstinot viņu arodprasmes un atbalstot viņu integrāciju darba tirgū;
• stiprināt mazākumtautību pašdarbības kolektīvu kapacitāti un ilgtspēju, lai veicinātu kultūras dialogu un daudzveidību;
• veicināt krievvalodīgo Jelgavas pilsētas iedzīvotāju informētību par politiskās un sociālās dzīves aktualitātēm, lai nodrošinātu viņu pilnvērtīgu pilsonisko līdzdalību pašvaldībā.
Projekts „Kopā!” ir vērsts uz pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un pilsonības iegūšanas procesu sekmēšanu Jelgavas pilsētā. Izvirzītās aktivitātes projekta ietvaros dod ieguldījumu grantu shēmas vispārējā mērķa - veicināt Latvijā dzīvojošo dažādu tautību pārstāvju un sociālo grupu savstarpējo sapratni un sadarbību - sasniegšanā, jo kompleksi risina ar pilsoniskas un integrētas sabiedrības attīstību saistītus jautājumus Jelgavas pilsētā.
Projekta aktivitātes:
1. Etniskās integrācijas un pilsonības iegūšanas veicināšanas aktivitātes.
1.1. Topošā pilsoņa skola.
Nepilsoņiem, vai personām, kas gatavojas naturalizēties, dotais projekts ir nozīmīgs ar to, ka Topošā pilsoņa skolas ietvaros tas sniegs praktisku atbalstu zināšanu un prasmju apguvei naturalizācijas eksāmenu kārtošanai, iepazīstinās ar pašu naturalizācijas procesu, tādējādi iedrošinot nepilsoņus iegūt Latvijas pilsonību un kļūt par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, kas baudītu pilsoņu pienākumus un tiesības.
Piedalīšanās Topošo pilsoņu skolā ļaus sagatavoties latviešu valodas prasmes pārbaudei un paplašināt savas zināšanas par vēstures un sabiedrības pārvaldes jautājumiem. Piedaloties diskusijās un kopīgās ekskursijās iepazīties ar Jelgavas pagātni un šodienu, apmeklēt interesantākās un skaistākās mūsu pilsētas un novada vietas.
Topošā pilsoņa skola aicina piedalīties, redzēt, diskutēt, atklāt sev jaunas iespējas, lai katrs justos piederīgs savā darba vietā , savā dzīves vietā un visi
KOPĀ mūsu sabiedrībā un
KOPĀ Jelgavā!
Programmas ilgums ir 50 akadēmiskās stundas. Projekta laikā Topošā pilsoņa skolas programmā iesaistīs 60 nepilsoņus, veidojot trīs grupas, katrā pa 20 dalībniekiem. Topošā pilsoņa skolas nodarbības notiks Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra telpās. Kursa noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta Apliecība par Topošā pilsoņa skolas programmas apguvi.
1.2. Motivācijas programma nepilsoņiem.
Lai veicinātu pilsonības iegūšanas procesu, papildus Topošā pilsoņa skolai, kuras uzdevums būs sniegt visaptverošu apmācību par naturalizācijas tēmām, projekta ietvaros tiks īstenota motivācijas programma nepilsoņiem. Šīs programmas uzdevums būs vairot topošo pilsoņu pārliecību par spējām nokārtot naturalizācijas pārbaudījumus, iesaistoties simulatīvā naturalizācijas eksāmenā un praktiski „izmēģināt” naturalizācijas eksāmenu kārtošanu. Motivācijas programmas mērķa grupa ir nepilsoņi gan tie, kas būs iesaistījušies Topošā pilsoņa skolā, gan tie, kas tikai vēlēsies iesaistīties tikai šajā programmā.
Motivācijas programmas apjoms būs 5 stundas. Nodarbības tiks organizētas sestdienās un iesaistīsies 100 nepilsoņi. Motivācijas programma tiks īstenota Jelgavas Sabiedrības integrācijas centrā.
1.3. Čigānu (romu) etniskā integrācija un iecietības veicināšana.
1.3.1. Aroda apmācības programma čigāniem (romiem)
Šī aktivitāte paredz pielāgot apmācību programmu šuvēja prasmju apguvei audzēkņiem, kuriem nav pamatizglītības vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Apmācības programmas dalībnieki iegūs šuvēja 2. kvalifikācijas līmeni, ko apstiprinās Jelgavas Amatu skolas izsniegta apliecība. Programmas apjoms būs 1 560 akadēmiskās stundas, ieskaitot teorētiskās un praktiskās apmācības.
1.3.2. Čigānu (romiem)interešu aizstāvība darba tirgū.
Mācību gada noslēgumā 2008. gada pavasarī Jelgavas Amatu skolā tiks organizēta uzņēmēju pēcpusdiena, kurā tiks uzaicināti Jelgavas šūšanas uzņēmumu pārstāvji, lai diskutētu par audzēkņu nodarbinātības iespējām uzņēmumos.
2. Atbalsts mazākumtautību kultūras aktivitātēm un kultūras dialoga veicinošās aktivitātes.
Projekta kopējais finansējums ir EUR 83 000,00.
Projekta īstenošanas laiks: 2005. gada 08.augusts - 2007. gada 31. augusts.
Atgriezties