Pieaugušo izglītības speciālistu kompetences pilnveide līderības un inovāciju veicināšanai

Projekta Nr. 2017-1-LV01-KA104-035251.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības “Erasmus +” programmas 1. pamatdarbības – pieaugušo izglītības sektorā.

Projekta partneri: Lirijas pieaugušo izglītības centrs (Spānija)

Projekta mērķis - sniegt iespēju Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra (ZRKAC) speciālistiem izglītoties un pilnveidot savu profesionalitāti, apgūstot jaunas zināšanas un pilnveidojot  kompetences pieaugušo izglītības organizēšanā un vadīšanā.

Projekta ieviešanas laiks: 2017.gada jūlijs – 2018.gada jūnijs.

Projektam piešķirtais finansējums: EUR 4874, 00

Projekta rezultāti:

1. Projekta rezultātā tiks pilnveidota ZRKAC speciālistu profesionālā kompetence, lai ieviestu jauninājumus iestādes darbībā:

1.1. papildinātas zināšanas un gūta starptautiska pieredze apmācību organizēšanā un nepieciešamā atbalsta nodrošināšanai līderības prasmju pilnveidošanai;

1.2. gūta plašāka izpratne par citu Eiropas valstu pieredzi mūžizglītības principu ieviešanā praksē,  pieaugušo izglītības organizācijā un pārvaldībā;

1.2. izzināta citu valstu pieredze pieaugušo iesaistīšanā izglītības pasākumos un sabiedriskajā dzīvē,

2. Nodibināti kontakti turpmākai sadarbība ar pieaugušo izglītības iestādēm citās Eiropas  valstīs.

 

Projekta koordinators: Skaidrīte Bukbārde, tālr. 63012157,
e-pasts: skaidrite.bukbarde@zrkac.jelgava.lv

Projekta aktivitātes:

Pieaugušo izglītotāji mācās Kiprā

Īstenots projekts "Pieaugušo izglītības speciālistu kompetences pilnveide līderības un inovāciju veicināšanai"

Atgriezties