Pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide sabiedrības drošumspējas stiprināšanai

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības “Erasmus +” programmas 1. pamatdarbības – pieaugušo izglītības sektorā.

Projekta mērķis: pilnveidot pieaugušo izglītotāju kompetences pieaugušo izglītības organizēšanā un vadīšanā.

Projekta partneri:

  • Helsinku pieaugušo izglītības centrs „Helsingfors arbis”
  • Portugāles pieaugušo izglītības asociācija „RUTIS”’

Projekta aktivitātes:

1. aktivitāte - darba vērošana pieaugušo izglītības asociācijā Portugālē ar mērķi izzināt pieaugušo izglītības organizācijas modeli un darbības virzienus mūžizglītības principu ieviešanā darbā ar dažādām sociālām un etniskām grupām.

2. aktivitāte - pieredzes apmaiņas vizīte pieaugušo izglītības centrā Somijā ar mērķi iepazīt Helsinku daudzfunkcionālā pieaugušo izglītības centra pieredzi, nodrošinot mūžizglītības iespējas sabiedrības mazaizsargātām mērķgrupām tādējādi stiprinot sabiedrības drošumspēju.

Projekta rezultāti:

  • Papildinātas zināšanas un gūta starptautiska pieredze apmācību organizēšanā un nepieciešamā atbalsta nodrošināšanai, lai stiprinātu sabiedrības drošumspēju;
  • Gūta plašāka izpratne par citu Eiropas valstu pieredzi mūžizglītības principu ieviešanā praksē, pieaugušo izglītības organizācijā un pārvaldībā;
  • Veicināta ZRKAC atpazīstamība starptautiskā mērogā.

Projekta aktivitātes:

Darba vērošana Helsinku Pieaugušo izglītības centrā "Arbis" (Somija)

ESF projekta „Pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide sabiedrības drošumspējas stiprināšanai” aktivitāte Portugālē

Atgriezties