Latviešu valodas, profesionālo un praktisko iemaņu apmācības bēgļiem, patvēruma meklētājiem un personām ar alternatīvo statusu skolā

Projekta iesniedzējs: A/s „Datorzinību centrs”.

Projekta partneris: Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs.

Projekta mērķis ir sniegt Fonda mērķa grupas pārstāvjiem - patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, nepieciešamās latviešu valodas apmācības A1 un A2 valodas apguves līmeņu apjomā, nodrošināt profesionālo iemaņu apguvi lokmetinātāja un florista profesijās, izveidot prakses vietas iegūto iemaņu praktiskai nostiprināšanai, tādējādi uzlabojot šo personu piekļuvi izglītībai un iekļaušanos darba tirgū.

Projekta kopējais finansējums ir LVL 28 041,00.

Projekta īstenošanas laiks: 2010. gada 07. decembris - 2011. gads 30. jūnijs

Finansējuma avoti:

   • Eiropas bēgļu fonda līdzekļi;

   • Valsts budžeta līdzekļi;

   • A/s „Datorzinību centrs” līdzekļi;

   • Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra līdzekļi.

Mērķa grupa: patvēruma meklētāji, bēgļi un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss.

Vispārīgā informācija par projektu:

Projekta ietvaros paredzēts īstenot mērķa grupai pielāgotas latviešu valodas un profesionālo iemaņu apguves mācības.

Latviešu valodas mācības līmeņos A1 un A2 tiks organizētas pēc jaukto apmācību principa, kombinējot klātienes un elektronisko apmācību (e-apmācību). E-apmācību veikšanai ir plānots izmantot 2007. un 2008. gada Eiropas Bēgļu fonda projektu ietvaros izveidoto latviešu valodas apmācības programmu ar angļu starpniekvalodu. Lai šo programmu varētu izmantot arī mērķa grupas pārstāvji ar krievu valodas zināšanām, projekta ietvaros ir paredzētas aktivitātes kursa adaptācijai.

Projekta ietvaros tiks nodrošināta arī profesionālo iemaņu apguve divās profesionālās izglītības programmās - lokmetināšanas, kā metālapstrādes nozarē visplašāk pielietotā metināšanas veida, un floristikas mācību programmās.

Apmācību programmu saturā profesionālajos mācību priekšmetos tiks integrētas tēmas, kas attīsta pamatprasmes uzņēmējdarbībā. Šo tēmu integrēšana mācību saturā nepieciešama, lai sniegtu apmācāmajiem izpratni par uzņēmējdarbības formām Latvijā, par būtiskākajiem normatīvajiem regulējumiem un institūcijām, kuras nepieciešams zināt, uzsākot uzņēmējdarbību vai stājoties darba attiecībās. Programmas saturā tiks iekļauta arī prakse Jelgavas uzņēmumos, kas nodrošinās zināšanu un iemaņu nostiprināšanu profesionālā vidē un darba specifikas iepazīšanu.

Projekta laikā izstrādātie divu profesionālās pilnveides apmācību programmu mācību līdzekļi tiks izvietoti arī PMIC „Mucenieki” elektronisko apmācību sistēmas vidē.

 

Izglītības programmas

Ieskats mācību procesā

 

Mācību materiāls "Floristikas izstrādājumu izgatavošana un integrēšana telpā – internacionālās un nacionālās tradīcijas"

Mācību materiāls "Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē"

Atgriezties